suli ban 1

Az Oktatási Hivatal honlapjáról:

Tájékoztató az óvodaköteles/tanköteles gyermek, tanuló óvodakötelezettségének/tankötelezettségének külföldön történő teljesítésének bejelentésével kapcsolatos tudnivalókról (2020. január 1. napjától)

Utolsó frissítés: 2020. február 3.

Jogszabályi rendelkezések alapján 2020. január 1-jétől az Oktatási Hivatal kötelezettsége az óvodaköteles, tanköteles gyermekek nyilvántartása.

Óvodaköteles gyermek esetében a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § (2) bekezdése alapján a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni az óvodavezetőt.

Tanköteles gyermek esetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 91. § (1) bekezdése alapján magyar állampolgár engedély nélkül folytathat tanulmányokat külföldön és tankötelezettségét külföldi nevelési-oktatási intézményben is teljesítheti. Magyarországon élő magyar állampolgár a tankötelezettségét, egyéni munkarend alapján, Magyarországon működő nevelési-oktatási intézményben teljesítheti. E szakasz (2)-(3) bekezdése értelmében a tanköteles tanuló tanulmányainak külföldön történő folytatását – a tanköteles gyermek nyilvántartása céljából – be kell jelenteni az Oktatási Hivatalnak, vagy, ha a tanuló már hazai iskolába beiratkozott, az iskola igazgatójának és a hivatalnak.
Az Nkt. 92. § (9)-(10) bekezdése értelmében a külföldön megkezdett és befejezetlen tanulmányok a magyar köznevelés iskolarendszerében folytathatók. A tanulmányok beszámításáról, továbbá a tanuló felvételéről az iskola igazgatója dönt. Ha a beszámítás kérdésében az iskola igazgatója nem tud dönteni, beszerzi az oktatásért felelős miniszter véleményét.

Bejelentés az óvodaköteles/tanköteles gyermek, tanuló óvodakötelezettségének/tankötelezettségének külföldön történő teljesítéséről

A bejelentést az Oktatási Hivatalhoz lehet benyújtani az alábbiak szerint:

A bejelentő űrlapot az Oktatási Hivatal online felületén kell kitölteni. Az űrlap online felületen való kitöltése még nem minősül a kérelem benyújtásának, a kinyomtatott kérelmet aláírva az alábbi postacímre kell megküldeni.

Oktatási Hivatal
Köznevelési Nyilvántartási Főosztály
Budapest, Pf. 19.
1363

A bejelentés tartalma:

A bejelentés során meg kell adni
- a gyermek adatait,
- a kérelmet benyújtó szülő/törvényes képviselő adatait,
- amennyiben a gyermeknek jogviszonya van már valamely hazai köznevelési intézményben, az óvoda/iskola adatait,
- a külföldi tartózkodás kezdő időpontját, várható végdátumát.

Több gyermek esetén több űrlapot kell kitölteni.
Amennyiben a kérelmező nem ismeri a kérelemmel érintett gyermek, tanuló oktatási azonosítóját, a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 14. § (4)-(5) bekezdései alapján tájékoztatást kérhet az intézményvezetőtől a gyermek, tanuló oktatási azonosító számáról és a róla nyilvántartott adatokról. Ez esetben az intézmény képviselője a kérelem napján térítésmentesen a köznevelés információs rendszeréből nyomtatható tájékoztatást állít ki.

Amennyiben a gyermek még nem járt óvodába, és nincs oktatási azonosító száma, az oktatási azonosító mezőt üresen kell hagyni.

Amennyiben a gyermek már hazai iskolába beiratkozott, tanulmányainak külföldön történő folytatását a köznevelési intézmény felé is be kell jelenteni. A külföldi tanulmányok ideje alatt a gyermek tanulói jogviszonya szünetel, kivéve akkor, ha egyéni tanulmányi munkarendre vonatkozó kérelmet adnak be. A kérelmet az Oktatási Hivatal bírálja el, melynek érdekében külön kérelmet kell benyújtani (Kérelem egyéni munkarend tankötelezettség teljesítése céljából engedélyezéséhez). A kérelmet elektronikusan a Hivatal honlapján, a https://www.oktatas.hu/kozneveles/egyeni_tanuloi_munkarend oldalon lehet benyújtani.

Az űrlap hiánytalan kitöltése után az adatlap pdf formátumban elmenthető és kinyomtatható.
A kinyomtatott kérelmet aláírás után postai úton kell megküldeni az Oktatási Hivatal részére.
A bejelentéshez semmilyen dokumentumot, további nyilatkozatot nem kell csatolni.

Az űrlap az alábbi linken érhető el:

Kérjük, hogy a bejelentés benyújtása előtt tekintse át az Adatkezelési tájékoztatót: Adatkezelési tájékoztató : 
Kapcsolattartás, elérhetőségek:Tájékoztatásért elektronikus úton az alábbi e-mail címen fordulhatnak:  Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. Az Oktatási Hivatal telefonos ügyfélszolgálatát az alábbi telefonszámon érhetik el: (36-1) 374-2100Oktatási Hivatal Köznevelési Nyilvántartási Főosztály

 

Tisztelt Szülők!

A digitális oktatás bevezetése kapcsán engedjék meg, hogy néhány gondolattal forduljak Önökhöz!

A koronavírus megjelenése kapcsán a kormány által elrendelt változtatásokra az elmúlt napokban készült fel az egész pedagógus társadalom, köztük mi is. Olyan váratlan helyzet jött létre, ami felülír mindent. Az első és legfontosabb helyre került országos szinten az élet védelme. Nem fogjuk tudni az elkövetkező bizonytalan időtartamú szakaszban a régi beidegződéseket, családi, vagy más közösségi hagyományokat sem követni. Teljesen új utakon kell járnunk. Össze kell fognunk és erre a rendkívüli időre új gyakorlatot, kapcsolatrendszert, elvárásokat kell lefektetnünk egymás felé is. Amit ezzel kapcsolatban kérhetek, hogy a megértés, a türelem, a tervezettség és a kitartás vezessen el végül minket a sikerhez.

A szülőknek a saját gyermekük felé olyan elvárásokat kell támasztani nagy türelemmel, mint például az önállóság kialakítása az új rendszerű, digitális tanulásban. Olyan tanulási környezetet kell kialakítani otthon, ami nyugodt és a hosszantartó elfoglaltságot is lehetővé teszi. Tisztelt Szülők! Gyermekük felé kérem, forduljanak nagy türelemmel. Nem biztos, hogy mindegyikük pontosan érti, hogy miért nem kell most iskolába menni, miért nem lehet találkozni a barátokkal. Meg kell velük értetni, hogy ez az időszak, ami most van, az nem szünidő. Nem lehet közösségbe menni, nem lehet közösen sétálgatni, játszani a barátokkal, mint régebben, más helyzetben.

A gyermek felé a türelmes nevelés azt a célt is kell, hogy szolgálja, hogy rászoktassuk az önálló munkára, tanulásra és felelősségvállalásra. A beszélgetések során el kell érni, hogy a gyermek felismerje, a mostani helyzetnek az a célja, hogy ha a megelőző intézkedésekkel sikerül megállítani a vírus terjedését, akkor ismét visszatérhetne a régi napok világa, ezért áldozatokat kell hozniuk, mint mindannyiunknak. Ezért ők is felelősséggel tartoznak a cél elérése érdekében.

Olyan napirendet alakítsanak ki a gyermekek számára, aminek a rendszeresség legyen az alapja. Kérem, hogy az órarendet vegyük alapul a gyermekek napjának a tervezésekor. A KRÉTA és a gmail classroom rendszere alapján fogunk tudni kommunikálni a szülőkkel, gyerekekkel. A KRÉTÁT már ismerik a szülők, kialakult a rendszeres használata, ezért ezt vettük alapnak a kapcsolattartásban. Ezen a felületen fogják megkapni a tanulóink a feladataikat, tantárgyanként. A másik felület biztosít egyelőre lehetőséget a válasz kommunikációra. Elengedhetetlen, hogy most a szülő kiemelt figyelemmel kísérje a gyermeke munkáját, napi tevékenységét. Mi most a biztosra mentünk és a digitális lehetőségek közül ezt a kettőt tekintettük olyan alapnak, ami mindenki számára elérhető és felhasználóbarát. Informatikusainkkal és más iskolákkal egyeztetve nagyon sok program közül választottuk ki a fenti lehetőséget. A célunk egyértelmű ezzel kapcsolatban: úgy segíteni gyermekeink tanulását, hogy biztos alapról indulva tudjon majd kiteljesedni, a tanulás mellett az így megszerzett tudást értékelni is lehessen. Ezt a célt az is szolgálja, hogy a tankönyvek és füzetek használatát elsődlegesnek tartjuk. Tudjuk, hogy sok családban nincs elég informatikai eszköz. Ezért a KRÉTÁ-ban kapott feladatot a füzetben vagy munkafüzetben kell megoldani. Lesz olyan lehetőség is, amikor a pedagógus olyan linket közöl a felületen, amit megnyitva támogatni fogja a tananyagot. Vagy lehet ott akár gyűjtőmunkára, vagy tevékenységre való felhívás is, aminek teljesítésére a határidőket is meg fogják adni. Tisztelt Szülők! A pedagógusok nevében kérem, hogy gyermekük napi életét, napirendjét figyelemmel kísérve segítsék közös munkánkat. A célunk az, hogy a tanév végén az értékelésekkel le tudjuk zárni a gyermekeinket, tudjanak bizonyítványt kapni.

Azért, hogy ezen a váratlan, nehéz helyzeten úrrá legyünk és sikeresen kerüljünk ki belőle, kérem a pedagógusok, szülők, gyermekeink összefogását! Együtt a közös céljainkért kezdjük most el a munkát! Biztos vagyok abban, hogy így sikerülni fog!

Üdvözlettel:

Nagykovácsi, 2020. március 17.                                                Fehér Imre

                                                                                               intézményvezető

                                                                                   Nagykovácsi Általános Iskola

Kedves Tanulóink!

Tudjuk, hogy mindenkit komoly megrázkódtatásként ért az, hogy a mindennapi, szokásos élete egyik hétről a másikra felborult. Minden megváltozott azzal, hogy elrendelték a koronavírus gyors terjedése miatt az iskolák bezárását. Fontos ebben a helyzetben az, hogy mi, pedagógusaitok és a szüleitek megnyugtassunk benneteket, segítsünk kapaszkodókat nyújtani számotokra, hogy mit csináljatok, hogyan éljétek meg ezekben az időkben a hétköznapjaitokat. Ezért írok most nektek néhány gondolatot, amit kérek, értsetek meg és fogadjatok el!

A veszélyes koronavírus egy olyan természetű vírus, amely rendkívül gyorsan terjed, elsősorban akkor, ha egymásra köhögünk, tüsszentünk, vagy a kezünkre tapadva véletlenül a szánkba kerül. Mindenki azt szeretné, hogy a koronavírust ne kapjátok el, ne legyetek a vírus hordozói és ne fertőzzetek meg másokat sem. Ezért kell most otthon maradnotok. Ezért nem találkozhattok a barátaitokkal sem, nehogy esetleg megfertőzzétek egymást. Tudjuk, nehéz elfogadnotok ezt, de ez az állapot nem szünidő a számotokra, hanem egy olyan különleges helyzet, ami fontos feladatokat is ró rátok. Az egyik nagyon fontos feladat ezek közül a felelősségvállalás. Felelősséget kell vállalnotok azért, hogy mit tesztek, nem csak azért, hogy nehogy elkapjátok a vírust, hanem a megelőzésért és a közösségeitekért is.

A másik nagyon fontos feladatotok az önállóság kérdése. Olyan napirendet kell a szüleitekkel együtt kialakítanotok, amihez ragaszkodnotok kell. Mi, a pedagógusaitok az órarend szerinti napirendet kérjük tőletek. Úgy alakítsátok ki a tanulóidőtöket és helyeiteket, hogy az alkalmas legyen a gondos, pontos munkára. A feladatokat a KRÉTA felületen fogjátok megkapni, illetve a gmail classroom rendszerében helyezhetitek el az elkészült házi feladatotokat, megoldásaitokat, gyűjtőmunkáitokat, mindazt, amit a pedagógusaitok kérnek majd tőletek. Kedves Tanulóink! Kérlek benneteket, hogy próbáljatok olyan önállóságra szert tenni, hogy senkinek ne kelljen ösztökélni benneteket a feladatotok végrehajtásában. A produktumokat szeretnénk értékelni is, a kapott jegyekkel pedig sikeresen fogjuk tudni lezárni az évet.

Kedves Tanulóink! Bízom bennetek! Biztos vagyok benne, hogy szüleiteknek és pedagógusaitoknak is be tudjátok bizonyítani azt, hogy lehet rátok számítani!

Üdvözlettel:

Nagykovácsi, 2020. március 17.                                                  Fehér Imre

                                                                                               intézményvezető

                                                                                   Nagykovácsi Általános Iskola