suli ban 1

A fejlesztő pedagógus olyan gyermekekkel foglalkozik, akiknek tanulási nehézségei vannak, vagy valamely részképességük nem működik életkornak megfelelő szinten.

Ezekre a gyerekekre jellemző lehet:

-viselkedésüket nem képesek a szociális követelményeknek megfelelően szabályozni
-alacsony a tolerancia szintjük

-gyenge a tanulási érdeklődésük

-hibás az önértékelésük, gyakran szorongóak

-nehéz a társas beilleszkedésük

A komplex tanulási zavarok (diszlexia, diszgráfia) területén történt a gyermekek szűrése. Ezen zavarok, a korai gyermekkorban szerzett képtelensége arra, hogy az olvasást, írást a szokott módon sajátítsa el a gyermek.

 

Alsó tagozaton a beszédészlelés/megértés és dominancia vizsgálat szűrése GMP teszttel. A beszédészlelés a beszédhangok, hangkapcsolatok, hangsorok pontos felismerése és azonosítása. A beszédmegértés ismert szavak, szókapcsolatok, mondatok egymásutániságának felismerése és értelmezése, a benne foglalt tartalom feldolgozása.

 

A dominancia kialakulása 6 éves korig megtörténik, amennyiben ez késik, az kihat a beszédészlelésre és az írott nyelv elsajátítására.

 

Amennyiben időben sikerül kiszűrni a problémára utaló jeleket, úgy az első osztályban lehetőség nyílik preventív formában, a még ki nem alakult olvasás és írás időszakában kicsit több gyakorlással, játékos - a fent említett részképességeket - fejlesztő feladatokkal megelőzni a tanulási zavarok kialakulását.

 

 Kiss Regina gyógypedagógus-fejlesztőpedagógus